Hạn chót Nộp đơn xin Trợ Giúp cho Người Thuê Nhà đủ điều kiện khi bị Ảnh Hưởng COVID-19 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 hay cho đến khi hết nguồn tài trợ


Theo tin Tiếng Việt trong phila.gov

Nhiều Trợ Giúp Hơn cho Người Thuê Nhà Bị COVID-19 Ảnh Hưởng

Một số tin tức mới tốt lành dành cho người thuê nhà tại Philadelphia. Vào ngày 6 tháng 7, Thành Phố Philadelphia và PHDC bắt đầu giai đoạn hỗ trợ thứ hai cho người thuê nhà bị COVID-19 ảnh hưởng. Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết cần được hỗ trợ tiền thuê nhà, chương trình này có thể trợ giúp.

Trong giai đoạn đầu tiên, chúng tôi đã giúp đỡ hơn 4,000 người thuê nhà. Thông qua việc thanh toán trực tiếp cho các chủ nhà trong Giai Đoạn 2, chúng tôi sẽ có thể giúp thêm khoảng 6,300 người thuê nhà tiếp tục ở tại căn nhà của họ. Tuy nhiên, nguồn tài trợ có hạn, do đó không phải tất cả những người nộp đơn đều được nhận hỗ trợ.

Để hội đủ điều kiện, người thuê nhà phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Người nộp đơn phải sống tại Philadelphia. Người thuê nhà bên ngoài Philadelphia phải nộp đơn cho tổ chức tại quận của họ.
Cả chủ nhà và người thuê nhà đều phải cung cấp thông tin.
Người thuê nhà phải bị mất hơn 30% thu nhập do giảm giờ làm/giảm lương vì COVID-19 hoặc bị thất nghiệp sau ngày 1 tháng 3 do COVID-19.
Người thuê nhà đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của PA phải đã nộp đơn sau ngày 1 tháng 3 năm 2020.
Thu nhập trước ngày 1 tháng 3 năm 2020 của người thuê nhà không được cao hơn 100% mức thu nhập trung bình của khu vực. Mức thu nhập đó là $87,000 cho gia đình ba người
PHDC đã bắt đầu nhận đơn ghi danh vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 7 tại PHLRentAssist.org.

Có thể nộp đơn ghi danh đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 hoặc cho đến khi hết nguồn tài trợ.

Thông tin thêm về chương trình và đường dẫn đến đơn đăng ký

Phase 2
https://www.phila.gov/2020-07-06-nhieu-tro-giup-hon-cho-nguoi-thue-nha-bi-covid-19-anh-huong/
More help for renters affected by COVID-19

Some good news has come to renters in Philadelphia. On July 6 the City of Philadelphia and PHDC began a second phase of assistance for tenants affected by COVID-19. If you or someone you know needs rental assistance this program may be able to help.

In the first phase, we helped more than 4,000 tenants. By making direct payments to landlords in Phase 2, we’ll be able to help about 6,300 more renters stay in their homes. However, funding is still limited so not everyone who applies will receive assistance.

To be eligible, renters must meet the following criteria:

Applicants must live in Philadelphia. Renters outside of Philadelphia must apply to their county’s organization.
Landlords and renters must each provide information.
Renters must have lost more than 30% of their income due to reduced work hours/wages because of COVID-19, or have become unemployed after March 1 due to COVID-19.
Renters who applied for PA unemployment assistance must have done so after March 1, 2020.
Renters’ income before March 1, 2020 must be no more than 100% of the area median income. That’s $87,000 for a family of three
PHDC began accepting applications on Monday, July 6 at PHLRentAssist.org.

Applications may be submitted until September 30, 2020 or when funding runs out.

More information about the program and a link to the application

Phase 2
https://www.phila.gov/2020-07-06-more-help-for-renters-affected-by-covid-19/