SINH VIÊN VÀ GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC KHOA TEMPLE TẠI PHILADELPHIA VÀ ĐẠI HỌC MERCER GÂY QUỸ GIÚP NGƯỜI NGHÈO BỆNH TẬT